Paragraph type: PER COMMON SHARE
期間 股票股利 現金股利 (新台幣) 除權息交易日 配息基準日 現金股利交付日 股東會日期
4Q20 - NT$2.5 -
3Q20 - NT$2.5 -
2Q20 - NT$2.5 -
1Q20 - NT$2.5 -
4Q19 - NT$2.5 -
3Q19 - NT$2.5 -
2Q19 - NT$2.5 -
1Q19 - NT$2.0 -
2018 - NT$8.0
2017 - NT$8.0
2016 - NT$7.0
2015 - NT$6.0
2014 - NT$4.49987539
2013 - NT$2.9991232
2012 - NT$2.99955220
2011 - NT$2.99948071
2010 - NT$2.99951326
2009 - NT$2.99973242
2008 0.00499982072 share NT$2.99989241
2007 0.00504178823 share NT$3.02507290
2006 0.0049991748 share NT$2.99950486
2005 0.0299903 share NT$2.4991
2004 0.0499971 share NT$1.9998
2003 0.1408668 share NT$0.6037
2002 0.08 share -
2001 0.1 share -
2000 0.4 share -
1999 0.28 share -
1998 0.23 share -
1997 0.45 share -
1996 0.5 share - - -
1995 0.8 share - - -
1994 0.8 share - - -
Paragraph type: Per ADS
期間 股票股利 現金股利 (新台幣) 除權息交易日 配息基準日 現金股利交付日 股東會日期
4Q20 - ~US$0.45 -
3Q20 - ~US$0.45 -
2Q20 - US$0.446428 -
1Q20 - US$0.435024 -
4Q19 - US$0.4238720 -
3Q19 - US$0.4157520 -
2Q19 - US$0.4168890 -
1Q19 - US$0.3242542 -
2018 - US$1.288701
2017 - US$1.3110885
2016 - US$1.151240
2015 - US$0.9394375
2014 - US$0.7228483
2013 - US$0.4994526
2012 - US$0.5010821
2011 - US$0.4973614
2010 - US$0.5182732
2009 - US$0.4659333
2008 0.00499982072 share US$0.4557029
2007 0.00504178823 share US$0.4889954
2006 0.0049991748 share US$0.4561783
2005 0.0299903 share US$0.3833947
2004 0.0499971 share US$0.3112563
2003 0.1408668 share US$0.0894387
2002 0.08 share -
2001 0.1 share -
2000 0.4 share -
1999 0.28 share -
1998 0.23 share -
1997 0.45 share -
  • *以新台幣兌美元匯率 28.00 估算, 實際金額依發放日前實際匯率計算。