Page 73 - TSMC 2020 年報
P. 73

截至民國一百一十年二月二十八日止
國內109年度第1期 無擔保普通公司債
國內109年度第2期 無擔保普通公司債
國內109年度第3期 無擔保普通公司債
國內109年度第4期 無擔保普通公司債
國內109年度第5期 無擔保普通公司債
國內109年度第6期 無擔保普通公司債
(綠色債券)
國內109年度第7期 無擔保普通公司債
109/03/23
109/04/15
109/05/29
109/07/14
109/09/03
109/12/02
109/12/29
10 000 000 000 000 10 000 000 000 000 10 000 000 000 000 10 000 000 000 000 10 000 000 000 000 10 000 000 000 000 10 000 000 000 000 依面額發行
依面額發行
依面額發行
依面額發行
依面額發行
依面額發行
依面額發行
24 000 000 000 000 000 000 000 000 000 21 600 000 000 000 000 14
400 000 000 000 000 13 900 000 000 000 000 15
600 000 000 000 000 12 000 000 000 000 000 000 000 000 000 18 500 000 000 000 000 甲券:0 58% 乙券:0 62% 丙券:0 64%
甲券:0 52% 乙券:0 58% 丙券:0 60% 甲券:0 55% 乙券:0 60% 丙券:0 64%
甲券:0 58% 乙券:0 65% 丙券:0 67%
甲券:0 50%
乙券:0 58% 丙券:0 60% 甲券:0 40% 乙券:0 44% 丙券:0 48%
甲券:0 36% 乙券:0 41% 丙券:0 45% 甲券:5年期 到期日:114/03/23 乙券:7年期 到期日:116/03/23 丙券:10年期 到期日:119/03/23
甲券:5年期 到期日:114/04/15 乙券:7年期 到期日:116/04/15 丙券:10年期 到期日:119/04/15
甲券:5年期 到期日:114/05/29 乙券:7年期 到期日:116/05/29 丙券:10年期 到期日:119/05/29
甲券:5年期 到期日:114/07/14 乙券:7年期 到期日:116/07/14 丙券:10年期 到期日:119/07/14
甲券:5年期 到期日:114/09/03 乙券:7年期 到期日:116/09/03 丙券:10年期 到期日:119/09/03
甲券:5年期 到期日:114/12/02 乙券:7年期 到期日:116/12/02 丙券:10年期 到期日:119/12/02
甲券:5年期 到期日:114/12/29 乙券:7年期 到期日:116/12/29 丙券:10年期 到期日:119/12/29
到期一次還本
到期一次還本
到期一次還本
到期日最後兩年分別 還本二分之一
到期日最後兩年分別 還本二分之一
到期日最後兩年分別 還本二分之一
到期日最後兩年分別 還本二分之一
24 000 000 000 000 000 000 000 000 000 21 600 000 000 000 000 14
400 000 000 000 000 13 900 000 000 000 000 15
600 000 000 000 000 12 000 000 000 000 000 000 000 000 000 18 500 000 000 000 000 不適用
不適用
不適用
不適用
不適用
不適用
不適用
元大證券股份有限公司 元富證券股份有限公司 華南永昌綜合證券股份 群益金鼎證券股份
凱基證券股份有限公司 群益金鼎證券股份
有限公司
凱基證券股份有限公司 台北富邦商業銀行股份有限公司
無 一誠聯合法律事務所
勤業眾信聯合會計師事務所
無 無 無 不適用
無 無 有限公司
有限公司
071
   71   72   73   74   75