Page 389 - TSMC 2020 年報
P. 389

            台灣積體電路製造股份有限公司
採用權益法之投資變動明細表
民國 109年 1月 1日至 12月 31日
明細表五 單位:除另予註明外,
年 初 餘 額 本 年 度 增 加 投 被 投 資 公 司股數(仟股)金 額股數(仟股)金
資 本 年 度 減 少 投 額股數(仟股)金
採用權益法
資 計價之增(減) 年 底 餘 額 市 價 或 股 權 淨 值 提供擔保或 額金額(註二)股數(仟股)持股%金 額單價(元)總 金 額質押情形
股票
TSMC Global 11 TSMC Partners 988,268 世界先進公司 464,223 采鈺公司 253,120 SSMC 314 TSMC North America 11,000 精材公司 111,282 創意公司 46,688
$ 397,737,270 - $ 53,388,267 - 9,027,572 - 4,541,741 - 6,502,174 - 4,569,825 - 1,846,145 - 1,284,377 -
- 30 462,479 -
- 11 142,620 -
40,727 -
- - - - - - - -
- $ - (
- - (
- -
- -
$ 15,508,231 738,331 2,318 1,821,358 601,929 1,766 707,978 44,243 12,854 75,258 10,294 2,164 1,668 14,218,418
) 11 100 $ 382,229,039 ) 988,268 100 52,649,936 464,223 28 9,029,890 253,120 87 6,363,099 ) 314 39 5,900,245 ) 11,000 100 4,568,059 111,282 41 2,554,123 46,688 35 1,328,620 ) 30 100 842,745 - 100 537,737 ) 11 100 292,266 6 100 144,784 80 100 42,395 ) 466,482,938
$
- $ 382,229,039 無
TSMC Arizona TSMC Europe TSMC JDC TSMC Japan TSMC Korea
- - - 6
855,599 - 302,560 - - 1,158,159
- - (
- -
- - (
- -
- - - - -
842,745 無 537,737 無 292,266 無 144,784 無
80 台積電中國子公司 -
479,543,197
- -
- (
42,395 無 543,471,763
VTAF III VTAF II
- -
78,960,692 $ 558,503,889
- $ -
- 100 33,573,482 ) - 98 214,881 - 98 82,441 98,114,570
98,348,306 $ 641,820,069
小計
小計
資本
台積電南京子公司 -
57,289,154 - 21,364,939 - 231,504 - 75,095 -
- - - - -
- -
- -
- - (
- -
6,954,612 12,208,543 16,623 7,346 19,153,878
- 100 64,243,766
- - - -
64,492,719 無 33,587,786 無 191,606 無 76,195 無
合 計
註一:按中華民國證券櫃檯買賣中心或臺灣證券交易所 109 年 12 月 31 日收盤價計算。 註二:主係採用權益法認列之子公司及關聯企業損益份額、其他綜合損益份額及獲配被投資公司現金股利等。
$ 1,158,159
$ 4,935,460
$ 564,597,508
- - (
- - (
- -
- -
- 52,692,858 無 116(註一) 53,849,925 無 - 6,331,697 無 - 5,692,841 無 - 4,568,059 無 184(註一) 20,420,233 無 339(註一) 15,827,184 無
- 234 -
- 234 -
為新台幣仟元

   387   388   389   390   391