Page 284 - TSMC 2020 年報
P. 284

(承前頁)
代碼 金額%金額%
109年度 108年度
  7900
7950
8200
8310 8311
其他綜合損益份額 8349 與不重分類之項目相
關之所得稅利益 (費用)
8360 後續可能重分類至損益之 項目:
8361 國外營運機構財務報 表換算之兌換差額 8370 採用權益法認列之子 公司及關聯企業之 其他綜合損益份額
8300 本年度其他綜合損益 (稅後淨額)
8500 本年度綜合損益總額
每股盈餘(附註二五) 9750 基本每股盈餘 9850 稀釋每股盈餘
$ 582,618,942   44 64,733,555 5 517,885,387 39
$ 388,745,219 43,481,551 345,263,668
253,895
121,740 109,592)
194,524
20,992 ) 439,575
14,698,117 )
2,435,334 12,262,783)
11,823,208 ) $ 333,440,460
$   13.32 $   13.32
37 4 33
-
- -
-
- -
(2 )
- ( 2)
(2) 31
   8316 8317
稅前淨利
所得稅費用(附註五及二四)
本年度淨利
其他綜合損益(附註五、十
 一、十七、十九及二四)
 不重分類至損益之項目:
  確定福利計畫之再衡
量數 透過其他綜合損益按
   公允價值衡量之權
   益工具投資未實現
   評價損益
( 3,516,749) ( 41,995 )
-
- -
-
- -
(2
- ( 2)
(2) 37
避險工具之損益 24,085 8320 採用權益法認列之子
(
(
(
( (
公司及關聯企業之
 ( (
( (
453,603
422,663 2,658,393)
29,853,603 )
2,190,087 27,663,516)
30,321,909 ) $ 487,563,478
$   19.97 $   19.97
)
      後附之附註係本個體財務報告之一部分。
 - 129 -
- 129 -

   282   283   284   285   286